Corona

Dagligvaruhandeln i Sverige har ett stort och viktigt samhällsansvar att förse befolkningen med framför allt livsmedel, men även receptfria läkemedel. Dagligvaruhandeln är klassad som samhällsviktig verksamhet i kris.

Dagligvaruhandelsaktörerna ska agera på ett strukturerat och välinformerat sätt och på så vis minska riskerna för att det blir störningar i verksamheterna med anledning av covid 19 utvecklingen. Dagligvaruhandeln ska också arbeta på ett sådant sätt att vi förhindrar ökad smittspridning.

Dagligvaruhandeln har i normalläge tydliga rutiner inom olika verksamheter, men utvecklingen av covid 19 får effekter och utmanar befintliga rutiner. Därför arbetar dagligvaruhandeln kontinuerligt med att se över rutiner och riktlinjer. Utgångspunkten är Livsmedelsverkets bedömning att denna typ av virus smittar via droppsmitta (hostning och nysning) eller kontakt mellan människor och sker inte via livsmedelsförpackningar eller öppna livsmedel.

Riktlinjer/rutiner innehåller också tolkningar av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

När/om myndigheterna kommer med nya rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd som påverkar dagligvaruhandeln uppdateras dokumenten.

Utdrag från dokumentet; senaste uppdatering vad gäller personlig skyddsutrustning till medarbetare

Butiken ska alltid utgå ifrån sin lokala riskbedömning för att motverka och undvika trängsel
samt i förekommande fall beakta eventuella lokala och regionala
rekommendationer/restriktioner.

Butiken ska utifrån riskbedömningen, till sina medarbetare, rekommendera och
tillhandahålla erforderlig/lämplig skyddsutrustning. Medarbetaren väljer själv om hen vill
bära skyddsutrustning.

Lämplig skyddsutrustning kan exempelvis vara visir, munskydd och annan eventuell
erforderlig skyddsutrustning.

Detta bör främst rekommenderas till de medarbetare som i sitt arbete inte kan hålla
tillräckligt avstånd till butikens kunder och som inte redan skyddas av butikens utökade
åtgärder som utgörs av exempelvis naturliga barriärer i inredning, plexiglas, begränsningar
eller liknande implementerade fysiska smittskyddsåtgärder där ett naturligt avstånd
skapas.

Butiken ska ta stor hänsyn till eventuella lokala och/eller regionala
rekommendationer/restriktioner och aktuell medarbetares arbetsuppgifter, samt i
förekommande fall, uppmuntra till användning. Butiken ska tillhandahålla lämplig
skyddsutrustning till medarbetaren när så erfordras, så att smittorisken alltid minimeras.

 

Relaterade länkar