Dagligvaruhandelns roll i samhället

Dagligvaruhandeln besöks varje dag av miljontals kunder. För vissa är livsmedelsbutiken en viktig mötesplats, för andra ett nödvändigt stopp i den stressade vardagen och för andra kanske en inspirationsplats.

På landsbygden är livsmedelsbutiken ofta navet för tillhandahållande, inte bara av livsmedel, utan också av läkemedel och andra varor. Dagligvaruhandeln är också en viktig arbetsgivare med drygt 100 000 anställda, varav unga anställda utgör strax över en fjärdedel av alla anställda. I Sverige finns runt 3200 livsmedelsbutiker.  Mer branschfakta

Dagligvaruhandeln erbjuder varor som engagerar. Alla behöver äta och alla har rätt till god och säker mat och information så att de kan göra medvetna val. Intresset ökar, inte bara för de specifika livsmedlen och dess ursprung och innehöll, utan även vad gäller förpackningar och  branschens arbete för att nå klimat- och hållbarhetsmål.

Vi ser oss som en viktig samhällsaktör. Svensk Dagligvaruhandel har därför ett antal aktiviteter/projekt i syfte att bidra till samhällsutveckling och som säkerställer att dagligvaruhandeln tar ett gemensamt ansvar inom samhällsviktiga områden.

Maten och folkhälsan

Allt fler i den svenska befolkningen har överviktigt och fetma. En av orsakerna är att vi blir allt mer stillasittande. En annan orsak är kostintaget. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag som säljer och exponerar livsmedel är medvetna om att handeln har ett ansvar. Därför har branschen tagit fram ett fempunktsprogram för hur branschen kan bidra till hälsosammare matkonsumtion.

Svensk Dagligvaruhandels fempunktsprogram för goda matvanor och god folkhälsa

Utöver det egna arbetet anser vi att det finns vissa insatser som politiken kan vidta för att det ska bli enklare för livsmedelsbranschen att hjälpa konsumenter att äta hälsosammare. Det är främst två insatser;

  • En ordentlig marknadsföringssatsning på nyckelhålsmärkningen, som vi anser är ett enkelt och bra verktyg för konsumenter.
  • Att svenska politiker, arbetar aktivt och kraftfullt inom EU, för att få till förändringar i EU-förordning nr 1924/2006 så att livsmedelsbranschen kan kommunicera närings- och hälsopåståenden på ett konsumentnära sätt.

Se filmen om förordning 1924/2006 och de hinder den skapar för dagligvaruhandeln.

Matsvinn

Dagligvaruhandeln arbetar aktivt med att minska matsvinnet i handelsledet samt det svinn som uppstår i andra delar av livsmedelskedjan på grund av handelns agerande och beslut. Vi vet att den största andelen matsvinn uppstår i hemmet och därför är det viktigt att hela livsmedelskedjan och offentliga aktörer hjälps åt att informera och underlätta för konsumenter att minska svinnet i hemmen.

Svensk Dagligvaruhandel och de enskilda medlemsföretagen har deltagit i arbetet med framtagande av en handlingsplan för minskat matsvinn, som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket, överlämnade till regeringen i februari 2018. I inspelet står att dagligvaruhandeln betonar vikten av att nödvändiga politiska beslut tas för att konkretisera FN:s globala mål om ett halverat matsvinn. Dessutom anser dagligvaruhandeln att myndigheterna snarast behöver sätta en officiell definition av matsvinn samt ta fram modeller och metoder för hur data ska mätas, samlas in och följas upp för hela livsmedelskedjan. Ansvaret för datainsamling och uppföljning måste enligt dagligvaruhandeln läggas på det offentliga.

Dagligvaruhandelsaktörerna, parallellt med de företagsspecifika insatser som bedrivs, har definierat sju områden inom vilka man gemensamt kommer arbeta för minskat matsvinn. Det är bland annat att effektivisera logistik och produktionsledet, bearbeta de största svinnkällorna i butik, bröd och frukt & grönt och att initiera studier kring kampanjers påverkan på matsvinn. Till hela dokumentet

Färdplan: På väg mot fossilfria och materialåtervinningsbara plastförpackningar till 2030

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit fram en gemensam färdplan för plastförpackningar. Det gemensamma målet är att till 2030 ska plastförpackningar vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara. Dessutom ska de vara materialåtervinningsbara redan 2022.

I färdplanen presenterar Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag vad branschen själva behöver göra i strävan att nå målet och vilket stöd/insatser som behövs från politiskt håll.

Sweden Food Arena

Det pågår många processer och aktiviteter kopplade till innovativ utveckling inom livsmedelsområdet i Sverige. Flera av dem har en bakgrund i arbetet med den nationella livsmedelsstrategi som antogs av Sveriges riksdag i juni 2017. Livsmedelskedjans aktörer, enskilda företag och branschorganisationer, har utvecklat och medfinansierar en samverkansarena för att tillsammans skapa innovativ utveckling inom hela livsmedelskedjan. Tre fokusområden har pekats ut: Hälsa & Smak, Robotisering & Automation samt Cirkulär Mat.
Sweden Food Arena 

Hållbarpalmolja.se

Palmolja används som ingrediens i en mängd olika produkter inom bland annat livsmedel, kemteknik och kosmetik. Palmoljeproduktionen har fört med sig miljömässiga och sociala utmaningar. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag arbetar därför för en omställning till hållbart producerad palmolja. Branschen har enats om gemensamma insatser och varje medlemsföretag arbetar på egen hand. För att öka kunskapen hos konsumenter och företag om palmolja och skillnaden mellan konventionellt och hållbart producerad palmolja samt alternativen till palmolja, har Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med Livsmedelsföretagen och Kosmetik och Hygienföretagen, startat hemsidan hållbarpalmolja.se

Ursprungsmärkningen Från Sverige

Många konsumenter vill veta ursprung på maten de köper. Till exempel visar undersökningar att en stor del av befolkningen föredrar att köpa kött från Sverige. Våren 2015 startade Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med LRF och Livsmedelsföretagarna ett gemensamt bolag Svenskmärkning AB som äger och utvecklar en ny frivillig ursprungsmärkning.

Till Från Sverige

Årets Dagligvara

Svensk Dagligvaruhandel vill stimulera innovationer och uppmuntra goda affärsidéer. Därför delar vi, tillsammans med DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund) och Nielsen, årligen ut priset Årets Dagligvara. Priset tilldelas en produkt som under föregående år haft en särskilt framgångsrik lansering, bidragit till utveckling och fyllt ett nytt konsumentbehov.

Till Årets Dagligvara