Hållbarhet

Dagligvaruhandeln erbjuder varor som engagerar. Alla behöver äta och alla har rätt till god och säker mat och information så att de kan göra medvetna val. Intresset ökar, inte bara för de specifika livsmedlen och dess ursprung,  produktionsmetod, innehåll och klimatavtryck , utan även vad gäller förpackningar och branschens arbete för att nå klimat- och hållbarhetsmål.

Hållbarhet är högt upp på dagligvaruhandelsaktörernas agendor. Inom ramen för Svensk Dagligvaruhandel driver och arbetar medlemsföretagen dessutom med ett urval av branschgemensamma hållbarhetsfrågor.

Maten och folkhälsan

Allt fler i den svenska befolkningen har överviktigt och fetma. En av orsakerna är att vi blir allt mer stillasittande. En annan orsak är kostintaget. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag som säljer och exponerar livsmedel är medvetna om att handeln har ett ansvar. Därför har branschen tagit fram ett fempunktsprogram för hur branschen kan bidra till hälsosammare matkonsumtion.

Svensk Dagligvaruhandels fempunktsprogram

Utöver det egna arbetet anser vi att det finns vissa insatser som politiken kan vidta för att det ska bli enklare för livsmedelsbranschen att hjälpa konsumenter att äta hälsosammare. Det är främst två insatser;

  • En ordentlig marknadsföringssatsning på nyckelhålsmärkningen, som vi anser är ett enkelt och bra verktyg för konsumenter.
  • Att svenska politiker, arbetar aktivt och kraftfullt inom EU, för att få till förändringar i EU-förordning nr 1924/2006 så att livsmedelsbranschen kan kommunicera närings- och hälsopåståenden på ett konsumentnära sätt.

Se filmen om förordning 1924/2006 och de hinder den skapar för dagligvaruhandeln.

Till Svensk Dagligvaruhandels kostrådsguide som bekriver hur livsmedelsbranschen kan kommunicera Livsmedelsverkets kostråd.

Lista med bekämpningsmedel som bör fasas ut

För att få större kraft att påverka producenter utanför EU att ta bort oönskade bekämpningsmedel har Svensk Dagligvaruhandel sammanställt en lista med bekämpningsmedel som bör fasas ut vid produktion av färsk frukt och grönt i länder utanför EU. Målet är att minska användningen av känt problematiska bekämpningsmedel som också är förbjudna inom EU.  Genom att offentliggöra listan vill Svensk Dagligvaruhandel öka fokus och kunskapen kring bekämpningsmedel och därmed inspirera andra svenska och utländska aktörer att ställa liknande krav.

Swedish Food Retailers Federation – List of hazardous pesticides January 2020

Matsvinn

Dagligvaruhandeln arbetar aktivt med att minska matsvinnet i handelsledet samt det svinn som uppstår i andra delar av livsmedelskedjan på grund av handelns agerande och beslut. Vi vet att den största andelen matsvinn uppstår i hemmet och därför är det viktigt att hela livsmedelskedjan och offentliga aktörer hjälps åt att informera och underlätta för konsumenter att minska svinnet i hemmen.

Svensk Dagligvaruhandel och de enskilda medlemsföretagen har deltagit i arbetet med framtagande av en handlingsplan för minskat matsvinn, som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket, överlämnade till regeringen i februari 2018. I inspelet står att dagligvaruhandeln betonar vikten av att nödvändiga politiska beslut tas för att konkretisera FN:s globala mål om ett halverat matsvinn. Dessutom anser dagligvaruhandeln att myndigheterna snarast behöver sätta en officiell definition av matsvinn samt ta fram modeller och metoder för hur data ska mätas, samlas in och följas upp för hela livsmedelskedjan. Ansvaret för datainsamling och uppföljning måste enligt dagligvaruhandeln läggas på det offentliga.

Dagligvaruhandelsaktörerna, parallellt med de företagsspecifika insatser som bedrivs, har definierat sju områden inom vilka man gemensamt kommer arbeta för minskat matsvinn. Det är bland annat att effektivisera logistik och produktionsledet, bearbeta de största svinnkällorna i butik, bröd och frukt & grönt och att initiera studier kring kampanjers påverkan på matsvinn. Till hela dokumentet

Färdplan: På väg mot fossilfria och materialåtervinningsbara plastförpackningar till 2030

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit fram en gemensam färdplan för plastförpackningar. Det gemensamma målet är att till 2030 ska plastförpackningar vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara. Dessutom ska de vara materialåtervinningsbara redan 2022.

I färdplanen presenterar Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag vad branschen själva behöver göra i strävan att nå målet och vilket stöd/insatser som behövs från politiskt håll.

Hållbarpalmolja.se

Palmolja används som ingrediens i en mängd olika produkter inom bland annat livsmedel, kemteknik och kosmetik. Palmoljeproduktionen har fört med sig miljömässiga och sociala utmaningar. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag arbetar därför för en omställning till hållbart producerad palmolja. Branschen har enats om gemensamma insatser och varje medlemsföretag arbetar på egen hand. För att öka kunskapen hos konsumenter och företag om palmolja och skillnaden mellan konventionellt och hållbart producerad palmolja samt alternativen till palmolja, har Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med Livsmedelsföretagen och Kosmetik och Hygienföretagen, startat hemsidan hållbarpalmolja.se

Ursprungsmärkningen Från Sverige

Många konsumenter vill veta ursprung på maten de köper. Till exempel visar undersökningar att en stor del av befolkningen föredrar att köpa kött från Sverige. Våren 2015 startade Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med LRF och Livsmedelsföretagarna ett gemensamt bolag Svenskmärkning AB som äger och utvecklar en ny frivillig ursprungsmärkning.

Till Från Sverige