#Svinnsikt i dagligvaruhandeln

Det slängs alldeles för mycket mat i Sverige. Det mesta svinnet uppstår i hemmen. Men mycket mat kastas redan innan det når konsumenten. Att minska matsvinnet är en av våra viktigaste miljöutmaningar, det slås fast i EU:s livsmedelsstrategi Farm to Fork. Den svenska regeringen har beslutat om etappmålen att det sammantagna livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025. Och att andelen av livsmedelsproduktionen som når butik och konsument ska öka till 2025.

Dagligvaruhandeln har #svinnsikt! (precis som Livsmedelsverket uppmanar oss alla att ha).

Branschen har ett stort ansvar för att bidra till det minskade matsvinnet. Ett ansvar som tas på stort allvar. En av de största källorna till svinn i en butik är frukt, grönsaker och bröd. Därför fokuserar butikerna extra på olika åtgärder för att minska svinnet av just dessa kategorier. Exempel på det är:

  • Ledsna frukter och grönsaker läggs i en påse som kan köpas hem för att göra en smoothie eller soppa.
  • Bake-off bröd säljs ut mot slutet av dagen.
  • Butikerna jobbar aktivt för att bara beställa så mycket varor som efterfrågas.
  • Priset sänks på varor som närmar sig bäst före eller sista förbrukningsdatum.

Branschen tar också sitt ansvar för att hjälpa konsumenterna att minska sitt svinn. Till exempel genom att ge tips på hur rester kan tas hand om, hur datummärkning ska tolkas och genom att välja förpackningar som inte genererar matsvinn. Och dagligvaruhandeln gör mer än så. Mycket mer. Hela tiden utvecklas nya idéer och strategier för att bidra till regeringens mål.

Att alla hjälps åt att minska matsvinnet kommer vara avgörande. Det är viktigt att regeringen skapar förutsättningar för arbetet med att minska matsvinnet, genom de regeringsuppdrag och ekonomiska resurser som de ger till myndigheterna.

Inom matsvinnsområdet har dagligvaruhandeln till exempel identifierat att det är viktigt att Naturvårdsverket, eller annan offentlig aktör, tilldelas resurser för att med regelbundenhet samla in och sammanställa matsvinnsdata från alla led i livsmedelskedjan och hushållen. I en löpande dialog och god samverkan mellan näringslivet och myndigheterna kan också lagstiftning, föreskrifter och vägledningar utformas på ett sätt så att minskat matsvinn alltid är i fokus och tas hänsyn till.

Tillsammans, mot minskat matsvinn till 2025!

 Så jobbar medlemsföretagen i Svensk Dagligvaruhandel med sina egna mål och för minskat matsvinn:

https://www.axfood.se/hallbarhet/sa-jobbar-vi/matsvinn/
https://www.citygross.se/om-city-gross/miljo-och-kvalitet/minskat-matsvinn
https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/matsvinn/
https://www.hemkop.se/artikel/hallbarhet-svinn
https://www.ica.se/matsvinn/
https://om.lidl.se/hallbarhet
https://www.willys.se/artikel/om-oss/hallbarhet/svinnsmart

Till Livsmedelsverkets kampanj Har du svinnsikt