Vår historia

1966-1977

Sveriges Grossistförbund (SGF), Livsmedelssektionen, initierade ett informellt samarbete mellan de då aktiva handelsföretagen i syfte att koordinera konkurrensneutrala rationaliserings- och utvecklingsfrågor. Inledningsvis hanterades framför allt standardiseringsfrågor på logistikområdet, senare även på datakommunikationsområdet.

Verksamhetens inriktning var att skapa en samlad kraft för standardiseringar som syftade till att undvika suboptimeringar i hela distributionskedjan. Arbetet bedrevs i arbetsgrupper med företagens respektive experter och den samlade verksamheten betecknades Dagligvaruhandelns erfagrupp.

1978-1988

Under 1978 ingicks avtal med Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF) och IT-konsulter för etablerandet av DAKOM, Dagligvarubranschens kommunikationssystem, världens första öppna datakommunikationssystem (numera elektronisk handel) och något senare infördes EAN (European article number) i Sverige. För att kunna ingå dessa avtal ombildades den informella erfagruppen till en juridisk person. DUR (dagligvaruhandelns utvecklingsråd) bildades i början av 1978 som en ekonomisk förening (med tolv medlemmar) för att handha dagligvaruhandelns frågor inom området konkurrensneutral rationaliserings- och utvecklingsverksamhet.

1989-1995

DUR lämnade Sveriges Grossistförbund 1989 då en mer operativ fas inleds med att främst utveckla EAN-verksamheten där DUR och DLF delade på ägandet. Dagligvaruhandelns omorganiserade logistikverksamhet kom att betecknas DULOG, Dagligvaruhandelns utvecklings- och logistikgrupp. DUR blev delägare i de nybildade materialåtervinningsföretagen Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Returpack, Svensk GlasÅtervinning samt Svenska Retursystem.

1996-2001

Från 1996 administrerades DUR av Livsmedelshandlarförbundet, SSLF, med uppgiften att initiera och bevaka konkurrensneutrala projekt, ofta tillsammans med DLF.

2002

DUR ombildades till en heltäckande branschorganisation och bytte namn till Svensk Dagligvaruhandel. Medlemmar är Axfood, Bergendahls, Coop och ICA.

2012/2013

Vivo Stockholm upplöstes 2012. Lidl och Livsmedelshandlarna blir medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel.

2018

IKEA Food blir medlem i Svensk Dagligvaruhandel