Remissarkiv 2016

Myndigheter och organisationer skickar årligen ett 40-tal remisser till Svensk Dagligvaruhandel som rör frågor om till exempel livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö- och kemikalier. Svensk Dagligvaruhandels specialiserade branschråd utarbetar och koordinerar gemensamma svar och förslag från handeln.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
Titel Avsändare Inkom Status Underlag Svar
Förslag till Livsmedelsverkets nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Livsmedelsverket 2016-12-19 Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter om honung Livsmedelsverket 2016-12-13 Avslutad
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM (2016) 750 slutlig. Om spritdrycker, Dnr 2016/00076 Livsmedelsverket 2016-12-05 Avslutad
Förslag till TLV:s föreskrifter om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfälliga subventioner TLV 2016-12-01 Avslutad
Sista utposten- En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Näringsdepartementet 2016-12-01 Avslutad
Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning, Dnr NV-00101-16 Naturvårdsverket 2016-10-24 Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel Livsmedelsverket 2016-08-24 Avslutad
Tillfälliga handelsbeteckningar för fiskeri- och vattenbruksprodukter Dnr 2016/02378 Livsmedelsverket 2016-07-07 Avslutad
Föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter Havs och vattenmyndigheten 2016-07-01 Avslutad
Förpackningsdirektivets krav på minskad förbrukning av plastbärkassar Miljö- och energidepartementet 2016-06-27 Avslutad
Föreskrifter om fädigförpackade varor Svedac 2016-06-24 Avslutad
Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen Livsmedelsverket 2016-05-19 Avslutad
Genomförande av system med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier Miljö-och energidepartementet 2016-05-02 Avslutad
Revidering av Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter Konsumentverket 2016-04-21 Avslutad
Revidering av Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter Konsumentverket 2016-04-13 Avslutad
En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria S2016/01612/FS Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter Socialdepartementet 2016-04-05 Avslutad
Översyn av retursystemet Jordbruksverket 2016-04-01 Avslutad
Kontrollföreskrifter om färdigförpackade varor Swedac 2016-03-18 Avslutad
Föreskrifter om upphävande av SLVFS 1993:15 om erukasyra i oljor och fetter. Livsmedelsverket 2016-03-15 Avslutad
Förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (FSG-förordningen) Livsmedelsverket 2016-03-14 Avslutad
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskriver (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel Livsmedelsverket 2016-03-01 Avslutad
Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter KOVFS 2015:1 Konsumentverket 2016-02-02 Avslutad
Livsmedelsverkets förslag till förordning (EU nr 1169/2011) om tillhandahållande av livsmedelsinformation Livsmedelsverket 2016-01-14 Avslutad
Kontrollhandbok butik Livsmedelsverket 2016-01-14 Avslutad
Kontroll av ekologisk produktion 2014/28047 Livsmedelsverket 2016-01-05 Avslutad
Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi Miljö och energidepartementet 2016-01-04 Avslutad