Antibiotikaanvändning vid djuruppfödning

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa som världen står inför idag. Överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika.

Det får stora konsekvenser för sjukvården då vi bland annat riskerar att i framtiden stå utan botemedel mot vanliga infektioner. Antibiotikaanvändningen inom köttindustrin är en bidragande orsak till ökad resistens.

En avsevärd del av överanvändningen beror på att djur ges stora mängder antibiotika i förebyggande syfte, istället för att de djur som blir sjuka behandlas individuellt. Därför har medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel gemensamt tagit fram ett ställningstagande för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen.

Våra riktlinjer kring antibiotika

Svensk Dagligvaruhandels medlemmar har följande ställningstagande kring antibiotikaanvändning gällande handelns egna märkesvaror:

  1. Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  2. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  3. Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
  4. Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag påverkar dessutom, i olika forum, leverantörer av andra varumärken att följa dessa kriterier.

Ladda ner hela överenskommelsen:
Antibiotika vid djuruppfödning