Plastbärkassar

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall för att minska användningen av tunna plastbärkassar, EU(2015)720.

Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket

”De åtgärder som medlemsstaterna vidtar ska omfatta antingen det ena eller båda av följande alternativ:

 • Ett antagande av åtgärder för att säkerställa att den årliga förbrukningsnivån inte överskrider 90 tunna plastbärkassar per person och år senast den 31 december 2019 respektive 40 tunna plastbärkassar per person och år senast den 31 december 2025, eller motsvarande mål fastställda enligt vikt. Mycket tunna plastbärkassar (väggtjocklek under 15 mikrometer) får undantas från de nationella förbrukningsmålen.
 • Ett antagande av instrument för att säkerställa att tunna plastbärkassar senast den 31 december 2018 inte tillhandahålls kostnadsfritt på produktens försäljningsställe, såvida inte lika effektiva instrument genomförs. Mycket tunna plastbärkassar får undantas från dessa åtgärder.”

I utgångsläget lever dagligvaruhandeln i Sverige upp till direktivets intentioner, dvs

 • tar betalt för alla plastkassar med tjockleken 15-50 mikrometer
 • Förbrukningen är idag lägre än de 90 plastkassar/capita som är målet 2020. Däremot högre än 40 plastkassar/capita som är målet till 2025.

Svensk Dagligvaruhandels medlemmar har därför överenskommit att:

 1. Styra mot en minskad konsumtion av plastbärkassar
 2. Fortsätta att ta betalt för kassarna
 3. Styra mot alltmer hållbara inköp av plastbärkassar, genom att:
  1. Behålla den tjocklek plastbärkassarna har idag och minska den när det är tekniskt möjligt, med bibehållen kvalitet
  2. Succesivt öka inblandningen av förnybar och/eller återvunnen råvara
  3. Främja utvecklingen av inhemsk produktion av förnybar plast.
 4. Inrätta ett Forum för plastbärkassar tillsammans med Naturvårdsverket. Detta ska även, via Svensk Handel, inkludera övrig detaljhandel. Syftet är att:
  1. Kontinuerligt följa utvecklingen av användningen av bärkassar
  2. Överväga åtgärder som stöder direktivets syfte (inklusive de åtgärdsförslag som SNV föreslår i mars utifrån regerings-uppdraget)
  3. Hantera resurs-, miljö- och klimatpåverkan vid användning av dessa.
 5. Aktivt delta i, av myndigheterna initierade, kommunikationskampanjer med syfte att öka konsumenternas förståelse för minskad nedskräpning.

Svensk Dagligvaruhandels styrelse har den 29 maj 2017 antagit följande tillägg/utveckling av branschöverenskommelsen:

Tillägg till punkt 1:

Senast den 1 oktober 2017 ska butiker hos Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ha information i butiken som inspirerar konsumenten att minska förbrukningen av plastbärkassar samt att använda sin plastbärkasse flera gånger.

Tillägg till punkt 3b:

Senast 2020 får Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag endast erbjuda plastbärkassar om de är av förnybart och/eller återvunnet material.

Tillägg till punkt 5:

Svensk Dagligvaruhandel ska samarbeta med den av Naturvårdsverket utvalda organisationen, Håll Sverige Rent, i deras informationskampanjarbete. Samarbetet innebär att Svensk Dagligvaruhandel deltar med erfarenheter och lärdomar kring informationen i butikerna när Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent ska utvärdera insatserna i slutet av 2017.

Ladda ner hela överenskommelsen:
Plastbärkassar