Stopp av försäljning av livsmedel med azofärgämnen

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit ett gemensamt beslut om att azofärgämnen och färgämnet Kinolingult inte ska finnas i livsmedel som säljs i butikerna. Medlemsföretagen ska också sträva efter att hålla det receptfria läkemedelssortimentet fritt från azofärgämnen och på sikt även Kinolingult.

Bakgrunden till Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretags beslut är att användningen av dessa färgämnen begränsades i Sverige redan under 1980 talet, för att sedan bli tillåtna igen ett par år efter Sveriges inträde i EU. Svenska Livsmedelsverket förespråkade ett förbud mot azofärgämnen men den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, bedömde att det inte var vetenskapligt bevisat att ämnena är skadliga. 2009 genomförde EFSA ändå en översyn av sex färgämnen, vilket resulterade i vissa justeringar, bland annat sänktes det så kallade acceptabla dagliga intaget (ADI) för tre azofärgämnen. I samband med översynsresultatet togs också ett beslut om att livsmedel som innehåller vissa azofärgämnen måste märkas ut med varningstexten: ”Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration”.

Om azofärgämnen

Azofärgämnen tillsätts livsmedel för att ge färg till annars färglösa livsmedel, för att göra ett livsmedel mer tilltalande (se mer aptitligt ut) för konsumenten eller för att återställa ett livsmedels ursprungsfärg då viss bearbetning kan få en råvara eller livsmedel att förlora färg.

Ifrågasättandet av azofärgämnen är att dessa kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner, framförallt hos personer som redan har någon form av allergi. Lindriga hudutslag och andra symtom som astma, nässelfeber och eksem har rapporterats. Barn drabbas troligtvis främst eftersom överkänslighetsreaktioner och allergier är vanligare hos denna målgrupp.

Konsumentens möjlighet att få reda på om en vara innehåller azofärgämnen är genom ingrediensförteckningen. Först ska det stå ”färgämne” och därefter E-numret på varje färg eller namnet på varje färg. Oförpackade livsmedel har ingen ingrediensförpackning, men den som säljer ska kunna upplysa om vad som finns i ett visst livsmedel.

Ladda ner hela överenskommelsen:
SvDHBranschoverenskommelseAzofargamne