Försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobak

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit fram en gemensam riktlinje för livsmedelsbutikers försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobak.

Syftet med branschriktlinjen är att ge livsmedelsbutiker ökade kunskaper om vilka åtaganden det innebär att sälja alkoholhaltiga drycker (alkoholhalt över 2,25 %) och tobaksvaror (tobak, tuggtobak och snus) i enhetlighet med bestämmelserna i alkohol- respektive tobakslagen. Branschriktlinjen kan också fungera som stöd när butiker tar fram egenkontrollprogram.

Lagar och regler som ska följas vid försäljning av folköl och tobaksvaror

 • Alkohollagen 2010:1622
 • Tobakslagen 1993:581
 • FoHMFS 2014:9 om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av beståndsdelar i cigarettrök.
 • LIVS FS 2012:6 om snus och tuggtobak H175.

Krav vid försäljning av folköl och tobaksvaror

 • Detaljhandel med folköl är enbart tillåten i lokaler med beslut om registrerad livsmedelsanläggning som är avsedd för kontinuerlig försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.
 • Den som bedriver detaljhandel med folköl och/eller tobaksvaror ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker. Försäljningen får inte påbörjas innan anmälan gjorts. Det skrivs inte ut något intyg eller tillstånd efter anmälan och det är inte tidsbegränsat.
 • Ansvarig butikschef/handlare ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen av både folköl och tobaksvaror. Dessutom ansvarar butikschefen för att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av dessa varor.
 • För egenkontrollen ska finnas särskilda program (så kallade egenkontrollprogram). Om uppgifterna i egenkontrollprogrammen ändras ska detta anmälas till kommunen så fort ändring sker. (exempelvis vid ägarbyte)

Tillsyn

Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift. Det är kommunen och polismyndigheten som har tillsynen över hur butiken följer de bestämmelser som gäller för livsmedelsbutikers försäljning av folköl och tobaksvaror. På begäran ska den som bedriver verksamhet lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Kommunen får göra kontrollköp men då endast använda personer som har fyllt 18 år. Dessa kontrollköp får göras utan att butikschefen underrättas i förväg. Kommunen ska dock snarast efter ett kontrollköp berätta för butikschefen hur resultatet blev. Ett kontrollköp får inte leda till ett förbud eller varning.

Agerande i strid mot lagen

Att medvetet eller av oaktsamhet sälja folköl utan tillstånd eller i strid mot lagen kan ge böter eller fängelse i högst 2 år. Att medvetet eller av oaktsamhet lämna ut folköl till någon som inte är över 18 år eller påtagligt påverkad kan ge böter eller fängelse i högst 6 månader.
En butik som upprepade gånger eller i allvarlig grad agerar i strid mot bestämmelser i tobakslagen kan av kommunen förbjudas att fortsätta försäljningen. Ett förbud gäller högst 6 månader. Kommunen kan välja att först ge en varning.

Ansvarsområden vid försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror

Nedan specificeras de områden som varje butik, enligt branschriktlinjen, har ansvar att arbeta med vid försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror. Dessa ska också ingå i butikens egenkontrollprogram.

 • Uppgifter om näringsidkare och verksamheten
 • Information om åldersgräns
 • Rutiner för ålderskontroll
 • Utbildning, stöd och information till personal
 • Krav på varningstexter
 • Reklam och Marknadsföring
 • Dokumentation av avvikelser

Uppgifter om näringsidkare och verksamheten

Anmälan om försäljning av folköl samt tobaksvaror ska ske till respektive kommun innan försäljning påbörjas. Kommunen har kontrollansvar för dessa produkter.

Formulär för anmälan finns hos kommunen. Till anmälan ska egenkontrollprogrammet bifogas eller kunna visas upp vid besök. Vid ägarbyte ska en ny anmälan skickas in till kommunen.

Butikschef/handlare, eller i hans/hennes frånvaro annan utsedd ansvarig, är ansvarig för försäljningen.

Butikschefen/handlaren, eller annan person som fått ansvaret delegerat, är ytterst ansvarig för att kontroller görs enligt upprättat egenkontrollprogram.

Kassapersonal är skyldig att säkerställa att köparens ålder är över 18. Det är också kassapersonalens ansvar att produkter med ålderskontroll inte säljs om det finns skäl att misstänka felaktigt bruk/langning.

Information om åldersgräns

Livsmedelsbutiker ska sätta upp skyltar och dekaler med tydlig och klar information om förbudet mot att sälja eller lämna ut varor till den som inte har fyllt 18 år.

Rutiner för ålderskontroll

Alkoholhaltiga drycker samt tobak får enbart säljas till de som fyllt 18 år. Kassapersonal eller annan personal som överlämnar varorna ska säkerställa att kunden är över 18 år. Vid minsta tveksamhet ska personalen be om legitimation. Som ett stöd för personalen ska det finnas rutiner om att ta legitimation så fort det finns osäkerhet kring om kunden är yngre än 25 år.

Alkoholhaltig dryck och tobak som säljs till konsumenter ska överlämnas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Livsmedelsbutiker ska i sina kassor ha inbyggda system som påminner personalen när produkter som kräver ålderskontroll passerar. Vid köp av alkoholhaltig dryck och tobak på annat sätt än i kassa, exempelvis via automater, självutcheckning och näthandel, ska det finnas inbyggda system som förhindrar att köpet slutförs innan ålderskontroll har genomförts.

Butikschef/handlare ansvarar för att personalen känner till rutinerna väl samt ska erbjuda stöd till den personal som har svårt att genomföra ålderskontroll. Personal som inte följer rutiner för ålderskontroll bedöms som olämplig för kassatjänst.

Utbildning, stöd och information till personal

Butikschef/handlare ansvarar för att personalen har den kunskap som behövs om vad som gäller vid försäljning av alkoholhaltig dryck och tobaksvaror.
Butikschef/handlare ska också informera personal om att kommunerna kan utföra kontrollköp i butik för att kontrollera att den som lämnar ut folköl och tobaksvaror förvissar sig om att mottagaren är över 18 år.

Butikschef/handlare är skyldig att hålla sig uppdaterad på förändringar i respektive lagstiftning. Genomgång och uppdatering av egenkontrollprogrammet bör därför göras 1 g/år, antingen av butikschefen eller av en central funktion på dagligvarukedjan.

Krav på varningstexter och deklarationer

Livsmedelsbutiken ansvarar för att kontrollera att varningstexter, deklarationer och tillverkningsinformation finns och är korrekt på de tobaksvaror som säljs i butiken.

 • Varningstexter dvs. texter och illustrationer som upplyser om hälsorisker som är förbjudna med bruk av tobak och om rökavvänjning ska vara på svenska.
 • Deklaration som upplyser om skadliga ämnen som varan innehåller eller kan ge upphov till.
 • Uppgifter som säkerställer identifikation, plats och tid för varans tillverkning. Varor som inte är märkta eller felaktigt märkta får inte säljas.

Reklam och annan marknadsföring

Reklam eller annan marknadsföring av alkoholhaltiga drycker får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Butiker som säljer alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror får informera om att produkterna finns till försäljning, men inte marknadsföra produkterna i kommersiella kanaler som till exempel TV, tidningar, radio etc. Man får inte heller marknadsföra/ använda sig av varukännetecken ex symboler som förknippas med tobaksvaror om det sker i kommersiellt syfte. Sanktioner för överträdelser enligt marknadsföringslagen kan medföra en marknadsstörningsavgift.

Dokumentation av avvikelser

Butikschefen/handlaren ska dokumentera avvikelser och göra korrigerande åtgärder. Dokumentationen ska sparas och hållas tillgänglig för kontroll. Dokumentationen ska sparas i 2 år.