Försäljning och hantering av receptfria läkemedel

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit fram en gemensam riktlinje för livsmedelsbutikers försäljning och hantering av receptfria läkemedel i butik.

Syftet med branschriktlinjen är att ge livsmedelsbutiker ökade kunskaper om vad det innebär att sälja och hantera receptfria läkemedel i butik enligt gällande lagstiftning samt säkerställa att butikerna arbetar i enlighet med lagstiftning och regelverk. Branschriktlinjen kan också fungera som stöd när butiker tar fram egenkontrollprogram.

Lagar och regler som ska följas vid hantering av receptfria läkemedel i butik

  • Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel
  • LVFS 2015:3 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Regler om marknadsföring i Läkemedelslagen 1992:859 21§, 21a§, 21b§ och 21c§
  • Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan.

Försäljningen av läkemedel som apoteksombud, dvs. förmedla receptbelagda läkemedel, regleras inte i regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel utan ska ske enligt särskilda riktlinjer/instruktioner från Apoteket AB.

Kontroll och tillsyn

Landets kommuner har enligt lagen ansvaret att kontrollera efterlevnaden av regelverket i butiker som har läkemedelsförsäljning, därför utför kommunerna tillsyn/kontroll i hela landet med jämna mellanrum. Kommunerna skickar en rapport till Läkemedelsverket om brister inte åtgärdas inom en begränsad tidsperiod eller om allvarliga brister i verksamheten upptäcks. Läkemedelsverket kommer i sin tur att vidta åtgärder för att verksamheten ska korrigera bristerna. Egenkontrollprogrammet och övrig dokumentation ska vara tillgängligt när kommunerna utför tillsyn/kontroller.

Agerande i strid mot lagen

Läkemedelsverket är den myndighet som har det övergripande tillsynsansvaret och som kan vidta sanktionsåtgärder mot butik som inte följer regelverket. Sanktionerna kan vara i form av föreläggande att vidta korrigerande åtgärder eller i form av förbud att sälja dessa produkter. Sanktionerna är oftast förenade med vite.

Försäljningsansvarig för receptfria läkemedel är butikschef/handlare eller i hans/hennes frånvaro annan utsedd ansvarig. Butikschef/handlare ska själv med hjälp av egenkontrollprogrammet säkerställa att reglerna följs. Kassapersonalen som medvetet eller av oaktsamhet säljer receptfria läkemedel till person under 18 år kan straffas för olovlig hantering.