Försäljning och hantering av receptfria läkemedel

Branschriktlinjens syfte

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit fram en gemensam riktlinje för dagligvaruhandelsaktörernas försäljning och hantering av receptfria läkemedel i fysisk butik och e-handel. Syftet med branschriktlinjen är att ge ökade kunskaper om vad det innebär att sälja och hantera receptfria läkemedel enligt gällande lagstiftning samt säkerställa att dagligvaruhandelsaktörerna arbetar i enlighet med lagstiftning och regelverk. Branschriktlinjen kan också fungera som stöd när dagligvaruhandelsaktörerna tar fram egenkontrollprogram.

Lagar och regler som ska följas

  • Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel med vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel som även omfattar distans-och webbhandel/e-handel. HSLF-FS 2018:4
  • HSLF-FS 2018:4, Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel
  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan
  • Regler om marknadsföring i Läkemedelslagen 1992:859 21§, 21a§, 21b§ och 21c§
  • Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:6) om marknadsföring av humanläkemedel
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan.

Försäljningen av läkemedel som apoteksombud, dvs. förmedla receptbelagda läkemedel, ingår inte i regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel utan ska ske enligt särskilda riktlinjer/instruktioner från Apotek som apoteksombud har avtal med.

Kontroll och tillsyn

Landets kommuner ansvarar enligt lag för att kontrollera efterlevnaden av regelverket hos dagligvaruhandelsaktörer som har läkemedelsförsäljning. Därför utför kommunerna tillsyn/kontroll i hela landet med jämna mellanrum. Egenkontrollprogrammet och övrig dokumentation ska vara tillgängligt när kommunerna utför tillsyn/kontroller.

Kommunerna skickar en rapport till Läkemedelsverket om brister inte åtgärdas inom en begränsad tidsperiod eller om allvarliga brister i verksamheten upptäcks. Läkemedelsverket kommer i sin tur att vidta åtgärder för att verksamheten ska korrigera allvarliga brister.

Ladda ner hela riktlinjen:
Branschriktlinje – försäljning och hantering av receptfria läkemedel

Material för nedladdning:
Grafisk manual – receptfria läkemedel