I veckan beräknas EU-parlamentet rösta om ett nytt lagförslag om otillbörliga affärsmetoder. Svensk Dagligvaruhandel ställer sig undrande till behovet av en sådan lagstiftning i Sverige, bland annat eftersom handeln och industrin  själva redan har en branschöverenskommelse.

Svensk Dagligvaruhandels och DLF:s branschöverenskommelse Principer för god affärssed. I dokumentet finns dels information om principerna samt vad som anses vara otillbörliga affärsmetoder.

Svensk Dagligvaruhandel och DLF:s medlemsföretag åtar sig att årligen informera om överenskommelsens innehåll till relevanta personer internt samt att utse en kontaktperson för eventuella ifrågasättanden av överenskommelsens efterlevnad. Till kontaktpersonerna