2

Försäljnings­utveckling i daglig­varuhandeln 2022

Illustration på en person som e-handlar mat

Daglig­varu­handelns utveckling 2018–2022

 • Försäljningen i dagligvaruhandeln uppgick till 307 miljarder kronor under 2022. Av detta stod e-handeln för 13,8 miljarder. En överväldigande majoritet av dagligvaruförsäljningen sker således fortfarande i butik.

 • E-handelsandelen har utvecklats kraftigt under de senaste åren. Minskade under 2022 men är fortsatt högre än före pandemin.
 • Genomsnittstillväxten de senaste fem åren uppgår till 4,3 procent. Försäljning i butik har vuxit med i snitt 3,7 procent de senaste fem åren och e-handel med 30 procent.

Källa: Dagligvaruindex

Inflationen på livsmedel var rekordhög under 2022

 • Livsmedelspriserna ökade markant ifjol. Under 2022 ökade priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 11,3 procent enligt SCB.

 • Prisstegringen påbörjades i slutet av 2021, men tog fart på riktigt under våren 2022. Från juni 2022 låg prisutvecklingen på över 10 procent per månad.

 • Högsta inflationstakten på livsmedel uppmättes i december 2022. Då ökade livsmedelspriserna enligt SCB med 18,2 procent.

Källa: SCB

Försäljning i fysisk butik stod för hela tillväxten 2022

 • Under 2022 stod de fysiska butikerna för hela tillväxten i Dagligvaruindex. Den fysiska butiksförsäljningen ökade med 7,1 procent medan e-handelsförsäljningen av dagligvaror minskade med 17,0 procent under 2022.

 • Ett hack i trendkurvan. 2022 går emot den trend som uppvisats de senaste åren där e-handelsförsäljningen varit en viktig del av branschens tillväxt.

Källa: Dagligvaruindex

Stor skillnad i tillväxt i dagligvaruhandeln jämfört med sällanköpshandeln

Total försäljning

Den totala tillväxten de senaste åren varierar mellan dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln. Under 2022 har dagligvaruhandeln ökat kraftigt, medan utvecklingen i sällanköpshandeln varit mer blygsam.

Försäljning i fysisk butik

2021 fick sällanköpshandeln i fysisk butik ett rejält uppsving, medan dagligvaruhandeln stod stilla. 2022 uppvisade motsatsen där dagligvaruhandeln växte kraftigt och sällanköpshandeln uppvisade en mer modest tillväxt.

E-handels­försäljning

E-handeln har växt kraftigt inom både dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln mellan 2019 och 2021. Båda branscherna uppvisade däremot negativ
försäljningstillväxt för e-handeln under 2022.

Källa: Dagligvaruindex, Handelsfakta.se, PostNords E-barometer

Dagligvaruhandelns e-handelsandel är låg i jämförelse med sällanköpsvaruhandeln

 • E-handeln med dagligvaror, som mer än fördubblades under pandemin, har under 2022 minskat något. Den totala e-handelsandelen i dagligvaruhandeln uppgick till 4,5 procent under 2022, medan motsvarande siffra 2019 uppgick till 2,6 procent.

 • E-handelsandelen i dagligvaruhandeln är betydligt lägre än i sällanköpsvaruhandeln. Där skedde lite mindre än en fjärdedel av försäljningen i e-handeln under 2022.

Källa: Dagligvaruindex; Handelsfakta, Detaljhandelns försäljning; PostNord, E-barometern; HUI, egna beräkningar

Pandemin försköt försäljningen i dagligvaruhandeln mot e-handeln

 • Pandemieffekten i e-handeln med dagligvaror är ett faktum. Trots att e-handelsförsäljningen uppvisat negativa tillväxttal under 2022 är det från höga nivåer som försäljningen minskar.

 • En förskjutning mot e-handeln har skett. Om e-handelsförsäljningen 2022 jämförs med vad branschens ehandelsförsäljning varit utan pandemin syns förskjutningen som gjordes mot e-handeln tydligt.

Källa: Dagligvaruindex, prognos av HUI Research

Total försäljning

 • Totalt ökade försäljningen i daglig­varu­handeln med 5,7 procent under 2022.

 • Inflationen drev tillväxten 2022. Från april 2022 har tillväxten i branschen varit hög vilket är drivet av inflationen på livsmedel.

 • Högst tillväxt under årets näst sista kvartal. Under det tredje kvartalet uppgick tillväxten i dagligvaruhandeln till 8,2 procent.

Jämfört med samma period föregående år.
Källa:
Dagligvaruindex

Källa: Dagligvaruindex

Total försäljning i SEK

 • Trend i dagligvaruhandeln. De månader som innehåller högtider är de perioder där försäljningen är som högst.

 • December var den månad som hade högst försäljning under 2022. Under månaden omsatte aktörerna 29,1 miljarder svenska kronor.

 • Februari var månaden med lägst försäljning de senaste tre åren. I februari 2022 omsattes 22,3 miljarder svenska kronor.

 • Den totala försäljningen under året uppgick till 307 miljarder svenska kronor. Årets fjärde kvartal hade den högsta försäljningen med en omsättning på 80 miljarder svenska kronor.

Butiks­försäljning

 • Butiksförsäljningen ökade med 7,1 procent under 2022.

 • Lägst tillväxt i dagligvarubutikerna under årets första kvartal. Trots att motsvarande kvartal förra året hade en negativ utveckling hade årets första kvartal svagast tillväxt på 3,0 procent.

 • Stigande inflation präglar resterande kvartal. Årets tre sista kvartal uppvisade väldigt starka tillväxtsiffror som kan förklaras av den höga inflationen. Det tredje kvartalet hade starkast tillväxt med en ökning på 8,9 procent.

Jämfört med samma period föregående år.
Källa:
Dagligvaruindex

Jämfört med samma period föregående år.
Källa:
Dagligvaruindex

E-handels­försäljning

 • E-handelns försäljningsutveckling uppgick till -17,0 procent under 2022.

 • Stark negativ tillväxt under årets två första kvartal. När restriktionerna släppte och samhället öppnades upp igen skiftade en del av konsumtionen från e-handeln till fysisk butik. Året inleddes med en stark negativ tillväxt som sedan mildrades något under tidig sommar. Det första kvartalet uppvisade en negativ tillväxt på -19,1 procent.

 • Andra halvan av året uppvisade fortsätt negativ tillväxt, dock inte lika stark. Trots att jämförelsetalen inte var lika starka under andra halvåret fortsatte e-handeln att utvecklas svagt negativt. Det fjärde kvartalet uppvisade en negativ utveckling på 7,4 procent.

Hemleverans

 • Försäljningsutvecklingen för e-handel med hemleverans uppgick under 2022 till -10,3 procent.

 • Negativa tillväxttal under 2022. Trots negativa tillväxttal är hemleverans det leveranssätt som majoriteten valde att e-handla dagligvaror med under 2022.

 • April var månaden med starkast negativ tillväxt och augusti minst negativ. Under april uppgick försäljningsutvecklingen för e-handel med hemleverans till -22,5 procent och i augusti till -1,4 procent.

Jämfört med samma period föregående år.
Källa:
Dagligvaruindex

Jämfört med samma period föregående år.
Källa:
Dagligvaruindex

Upphämtning i butik

 • Försäljningsutvecklingen för ehandel med upphämtning i butik uppgick under året till -23,7 procent.

 • Nedgående trend för upphämtning i butik sedan samhället öppnat upp igen. Under 2020 och första halvåret av 2021 steg efterfrågan för leveranssättet, men sedan restriktionerna släpptes fullt ut har konsumenterna återgått till att handla i fysisk butik.

 • Ett mildare tapp under årets sista kvartal. Under fjärde kvartalet minskade upphämtning i butik med 11,5 procent. Att tappet var mildare förklaras av att
  jämförelsetalen under tidigare år var betydligt lägre.

E-handelsandel

 • E-handelsandelen i dagligvaruhandeln har minskat under 2022 men ligger trots det på en betydligt högre nivå än innan pandemin. E-handelsandelen under 2022 var 4,5 procent jämfört med 2019 då den uppgick till 2,6 procent.

 • Sett till försäljningskanal är hemleverans det dominerande alternativet under 2022. Januari var den enda månaden då upphämtning i butik hade en större andel.

 • Den lägsta e-handelsandelen år 2022 uppmättes i juli då den uppgick till 2,7 procent. E-handelsandelen är generellt lägre under sommarmånaderna eftersom inköpen inte planeras i lika stor utsträckning under semesterperioden som i vardagen.

Källa: Dagligvaruindex

Gå vidare till: