Fokusområden

Hem/Fokusområden

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag arbetar tillsammans i konkurrensneutrala frågor och agerar tillsammans i frågor där branschen bedöms kunna göra mer skillnad tillsammans.

Det handlar till exempel om övergripande områden som hållbarhet och hälsa, logistik och livsmedelssäkerhet. Dagligvaruhandeln har en viktig roll i Sverige och genom det branschgemensamma arbetet kan branschen bidra och skapa positiva förändringar för samhället, människan och planeten.

En förutsättning för att kunna vara en viktig roll i samhället är att lagar och regler är utformade på ett sätt att det gynnar den utveckling som eftersträvas och inte skapar hinder. Därför är ett av Svensk Dagligvaruhandels viktiga arbetsområde att arbeta med näringspolitiska frågor och driva politiskt påverkansarbete.

Hållbarhet

Utsläppen från livsmedelssektorn står för cirka 20–30 procent av de globala utsläppen. Då ingår utsläpp från lantbruket, förändrad markanvändning (till exempel avskogning) och från energianvändningen för att producera insatsvaror såsom gödselmedel och utsläpp för att förpacka, förädla och transportera mat.*

För dagligvaruhandeln är det en självklarhet att engagera sig i hållbarhetsarbetet genom konkreta mål och insatser.

Dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige arbetar mycket aktivt inom hållbarhetsområdet. Inom några utvalda områden har aktörerna även valt att agera tillsammans inom ramen för Svensk Dagligvaruhandel. Många av de näringspolitiska frågorna är också inom Hållbarbetsområdet.

Läs mer om aktuella näringspolitiska frågor

*Sveriges Lantbruksuniversitet

Hälsa

Allt fler i den svenska befolkningen har överviktigt och fetma. En av orsakerna är att vi blir alltmer stillasittande. En annan orsak är kostintaget. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag som säljer och exponerar livsmedel är medvetna om att handeln har ett ansvar. Därför har branschen tagit fram ett fempunktsprogram för hur branschen kan bidra till hälsosammare matkonsumtion.

Svensk Dagligvaruhandel ser mycket positivt på att regeringen har gett myndigheter två regeringsuppdrag kring kost och hälsovanor. Dels ett där de ska förslå mål och indikationer för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion, dels att se över förutsättningarna för branschöverenskommelse för salt och socker. Dagligvaruhandel stöttar myndigheterna i detta arbete.

Näringspolitik

Dagligvaruhandeln har en viktig roll för att hela Sveriges ska leva, för svensk ekonomi och sysselsättningen i Sverige. Branschens insatser inom områden som hållbarhet, hälsa, effektiva logistik och materialåtervinningssystem påverkar i olika grad hur de politiska ambitionerna och målen kommer att uppnås. Svensk Dagligvaruhandel omvärldsbevakar vilken ny lagstiftning som kommer från EU och hur den implementeras i Sverige. Vi  finns tillgänglig för dialog med till exempel beslutsfattare, myndigheter och intresseorganisationer och vi tar fram faktaunderlag som kan utgöra underlag till politiska förslag och beslut.

Livsmedel- och produktsäkerhet

Tillsammans tar Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag fram branschriktlinjer för exempelvis livsmedelssäkerhet och livsmedelshantering i butik och hantering av försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobak. Dessutom kommer medlemsföretagen överens om gemensamma branschöverenskommelser kring frågor där det bedöms vara nödvändigt och/eller fördelaktigt att branschen tar initiativ utöver vad lagstiftningen kräver.