Fokusområden

Svensk Dagligvaruhandel arbetar tillsammans med medlemsföretagen med prioriterade fokusområden som var och ett har sina prioriterade frågor.

Dagligvaruhandels roll i samhället

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag arbetar tillsammans i konkurrensneutrala frågor och går tillsammans i frågar där branschen bedöms kunna  göra mer skillnad tillsammans. Det handlar till exempel om  övergripande områden som hållbarhet och hälsa, och de mer specifika områdena som materialåtervinningsbara plastförpackningar, minskat matsvinn, projekt för minskad salthalt i produkter.

Näringspolitik

Svensk Dagligvaruhandel deltar aktivt i de grupper som tillsätts av regeringen och myndigheter i olika näringspolitiska frågor och företräder medlemsföretagen inför stat, myndigheter och organisationer nationellt och i EU. Påverkansarbetet inom det näringspolitiska arbetet syftar till att skapa goda förutsättningar för medlemsföretagen att verka i Sverige och att skapa konkurrenskraftiga företag.

Produktsäkerhet

Tillsammans tar Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag fram branschriktlinjer  för exempelvis matsäkerhet och livsmedelshantering i butiker och hantering av försäljning av alkoholhaltiga drycker och tobak. Dessutom kommer medlemsföretagen överens om gemensamma branschöverenskommelser kring frågor där det bedöms vara nödvändigt och/eller fördelaktigt att branschen tar initiativ utöver vad lagstiftningen kräver.

Logistik och varuflöden

Genom vårt delägarskap i materialbolagen, exempelvis Plastkretsen, arbetar vi för ökad materialåtervinning.

Dagligvaruhandelns roll i samhället
Dagligvaruhandelns roll
Näringspolitik dagligvaruhandel
Näringspolitik
Produktsäkerhet dagligvaruhandeln
Produktsäkerhet
Logistik och varuflöden dagligvaruhandeln
Logistik och varuflöden