2

Försäljnings­utveckling i daglig­varuhandeln 2021

Illustration på en person som e-handlar mat

Daglig­varu­handelns utveckling 2017–2021

 • Försäljningen i daglig­varu­handeln uppgick till ungefär 300 miljarder kronor under 2021. Av detta stod e-handeln för drygt 20 miljarder. En över­väldigande majoritet av daglig­varu­försäljningen sker således fortfarande i butik.
 • E-handelsandelen har dock utvecklats kraftigt under de senaste åren. Inte minst under 2020 då den nästan fördubblades.

 • Dagligvaruhandeln var den tredje största delbranschen online sett till försäljningskronor under 2020 enligt E-barometerns årsrapport. Den största delbranschen var hemelektronik följd av kläder och skor.

Källa: Dagligvaruindex

E-handeln stod för stor del av försäljnings­tillväxten 2021

 • Sett över hela året stod e-handeln för 87 procent av försäljnings­tillväxten i Dagligvaru­index. Den fysiska handeln stod för 13 procent av tillväxten vilket är en betydligt mindre del än tidigare år.
 • Den fysiska försäljningen gick svagare under våren för att sedan utvecklas positivt under hösten. Under höst­månaderna stod butiks­försäljningen för hela tillväxten i och med att e-handeln backade.
 • Under 2019 och 2020 har butiks­försälj­ningen stått för en majoritet av försäljnings­tillväxten i daglig­varu­handeln. Under 2020 stod butikerna för 67 procent av försäljnings­tillväxten.

Källa: Dagligvaruindex

Daglig­varu­handeln och sällan­köps­varu­handelns försäljnings­tillväxt 2019–2021

E-handeln med dagligvaror har fått ett rejält lyft under pandemin, men även tidigare år visade dagligvaruhandelns e-handel på starka tillväxtsiffror. Dagligvaruhandelns försäljning på nätet har under de tre senaste åren växt i snabbare takt än försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln online. En av huvudanledningarna till detta är att tillväxten sker från en låg försäljningsnivå i dagligvaruhandeln.

Total försäljning

Den totala tillväxten de senaste åren varierar mellan daglig­varu­handeln och sällan­köps­handeln. År 2019 var försäljnings­utvecklingen strax över 3 procent inom båda del­branscherna. Under 2020 växte handeln med dagligvaror starkare, och under 2021 ökade sällan­köps­varu­handeln kraftigt.

Försäljning i fysisk butik

Försäljningen i fysisk butik har varierat mellan del­branscherna. Under 2020 backade sällan­köps­varu­handeln i fysisk butik, medan den ökade inom daglig­varu­handeln. 2021 fick sällan­köps­varu­handeln i fysisk butik ett rejält uppsving, och daglig­varu­handeln visade på en mer blygsam uppgång.

E-handels­försäljning

E-handeln har växt kraftigt inom både daglig­varu­handeln och sällan­köps­varu­handeln de senaste tre åren. Båda slog nya till­växt­rekord under 2020. År 2021 uppvisades en mer modest tillväxt, om än klart positiv.

Källa: Dagligvaruindex; Handelsfakta, Detaljhandelns försäljning; PostNord, E-barometern; HUI, egna beräkningar
Utfall för sällanköpsvaruhandel i fysisk butik och för e-handel 2021 är uppskattningar och bör tolkas som en ungefärlig snarare än en exakt utveckling.

Daglig­varu­handelns e-handels­andel har fördubblats under pandemin

 • E-handeln med daglig­varor har mer än fördubblats under pandemin. Online­försäljningens andel av den totala handeln inom daglig­varor uppgick till 2,6 procent under 2019. Motsvarande siffra under 2021 uppgick till 5,8 procent.
 • E-handels­andelen i daglig­varu­handeln är betydligt lägre än motsvarande siffra för sällan­köps­varu­handeln. Där skedde lite mer än en femtedel av försäljningen online.

Källa: Dagligvaruindex; Handelsfakta, Detaljhandelns försäljning; PostNord, E-barometern; HUI, egna beräkningar

Total försäljning

 • Totalt ökade försäljningen i daglig­varu­handeln med 1,3 procent under 2021.
 • Från mars mättes utvecklingen för första gången mot pandemi­månader. Fjärde kvartalet var årets svagaste med en försäljnings­tillväxt på 0,5 procent.
 • Försäljnings­utvecklingen har varit positiv under samtliga månader 2021, med undantag för april. Detta trots de höga jämförelse­talen från pandemins första år.

Jämfört med samma period föregående år.
Källa:
Dagligvaruindex

Källa: Dagligvaruindex

Total försäljning i SEK

 • Daglig­varu­handeln har i jämförelse med andra branscher en jämn försäljnings­fördelning under året. Månader som innehåller storhelger som påsk, midsommar och jul är de som avviker mest från resterande delar av året.
 • December var den månad som hade högst försäljning under 2021. Under månaden omsatte aktörerna 26,9 miljarder svenska kronor.

 • Februari var månaden med lägst försäljning under 2021. I februari omsattes 21,6 miljarder svenska kronor.

 • Den totala försäljningen under året uppgick till 288 miljarder svenska kronor. Årets fjärde kvartal hade den högsta försäljningen med en omsättning på 74 miljarder svenska kronor.

Butiks­försäljning

 • Butiksförsäljningen hade en positiv tillväxt på 0,2 procent under 2021.

 • Under första halvåret 2021 hade flera av månaderna en negativ försäljnings­tillväxt. Under första kvartalet backade försäljningen med 1,3 procent. Mars blev årets svagaste månad sett till försäljnings­tillväxt. Månaden jämfördes med bunkrings­månaden som inledde pandemin, då stora mängder skafferi- och hygien­produkter inhandlades . Februari 2021 hade en dag mindre än februari 2020, vilket bidrog till försäljnings­tappet under månaden.
 • Att vaccinationsgraden ökade och restriktionerna minskade ledde till en positiv tillväxt i de fysiska butikerna. Det fjärde kvartalet hade starkast tillväxt med en ökning på 1,6 procent.

Jämfört med samma period föregående år.
Källa:
Dagligvaruindex

Jämfört med samma period föregående år.
Källa:
Dagligvaruindex

E-handels­försäljning

 • E-handelns försäljnings­utveckling uppgick till 24,0 procent under året.
 • Under årets första månader var utvecklings­talen fortsatt väldigt höga, till följd av att det fortfarande var pandemins första år. Den ackumulerade tillväxten för det första kvartalet 2021 låg på 127,6 procent, vilket var högre än helårs­utvecklingen under 2020. Under januari stod e-handeln för över 70 procent av daglig­varu­handelns tillväxt. Den högsta försäljnings­utvecklingen återfanns i februari då e-handeln ökade med 143 procent.
 • Under andra halvan av 2021 uppvisade e-handeln för första gången negativa tillväxttal. Försäljnings­nivån ligger dock betydligt högre än före pandemin. Fjärde kvartalet blev det svagaste med en negativ försäljnings­tillväxt på 16,7 procent. Detta beror bland annat på att höga jämförelsetal möttes då det sista kvartalet var 2020 års starkaste med en tillväxt på 135,6 procent.

Hemleverans

 • Försäljnings­utvecklingen för e-handel med hemleverans uppgick under 2021 till 16,3 procent. Under 2020 växte försäljningen med 54,9 procent.
 • Precis som för hela e-handeln var tillväxten högst under årets första kvartal. Allra högst vad försäljnings­utvecklingen i januari då den uppgick till 84,7 procent.
 • Den hittills starkaste försäljnings­utvecklingen för hemleverans uppmättes i december 2020 och den svagaste i november 2021. En del­förklaring är att december 2020 var tyngt av restriktioner samtidigt som det är en stark månad på grund av julen. November 2021 var den första månaden helt utan restriktioner, vilket bidrog till att en del av konsumenterna återvände till de fysiska butikerna.

Jämfört med samma period föregående år.
Källa:
Dagligvaruindex

Jämfört med samma period föregående år.
Källa:
Dagligvaruindex

Upphämtning i butik

 • Försäljnings­utvecklingen för e-handel med upphämtning i butik uppgick under året till 32,7 procent.
 • Utvecklingen av upphämtning i butik var kraftig under inledningen av pandemin då kunderna ville undvika att vistas i butikerna. Kapaciteten för hemleverans nåddes snabbt medan upphämtning i butik var lättare att skala upp, vilket bidrog till de kraftiga utveckling­stalen. Under 2020 uppgick försäljnings­utvecklingen till 173,1 procent.
 • Utvecklingen var negativ under sista kvartalet 2021. Dock var nivån betydligt högre än före pandemin.

E-handelsandel

 • E-handeln har ökat sin andel av daglig­varu­handelns försäljning under pandemin. Den högsta e-handels­andelen hittills uppmättes i mars 2021 då den uppgick till 7,8 procent.
 • Sett till försäljnings­kanal var hemleverans det dominerande alternativet i början av pandemin. I november 2020 skiftade förhållandet och upphämtning i butik stod för en majoritet av e-handels­försäljningen. Detta varade till i september 2021, då hemleverans åter blev det främsta alternativet sett till del av försäljningen. Under perioden har aktörerna successivt skalat upp möjligheten till hemleverans.
 • Den lägsta e-handels­andelen år 2021 uppmättes i juli då den uppgick till 3,6 procent. E-handels­andelen är generellt lägre under sommar­månaderna eftersom inköpen inte planeras i lika stor utsträckning under semester­perioden som i vardagen.
 • Under 2021 uppgick e-handels­andelen till 5,8 procent. Detta är en procentenhet högre än 2020 då e-handels­andelen uppgick till 4,8 procent.

Källa: Dagligvaruindex

Gå vidare till:
Försäljningsmönster