Hållbarhet

Hem/Fokusområden/Hållbarhet

Hållbarhet är en prioriterad fråga inom dagligvaruhandeln. Medlemsföretagen driver kontinuerligt hållbarhetsarbetet framåt och har identifierat ett antal områden där branschen ska arbeta tillsammans för att nå bättre effekt.

Fokus just nu ligger på att minska dagligvaruhandelns matsvinn och ställa om till materialåtervinningsbara plastförpackningar av förnybar eller återvunnen råvara. Andra prioriterade hållbarhetsfrågor omfattar även branschgemensamma riktlinjer vad gäller produkter/råvaror, samt produktionsmetoder som är förknippade med negativa effekter på miljö och hälsa. Exempel på dessa är användningen av palmolja, mängden bekämpningsmedel i frukt och grönt och antibiotikaanvändning i djuruppfödningen.

Färdplan: På väg mot fossilfria och materialåtervinningsbara plastförpackningar till 2030

Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag har tagit fram en gemensam färdplan för plastförpackningar. Det gemensamma målet är att till 2030 ska plastförpackningar vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara. Dessutom ska de vara materialåtervinningsbara redan 2025.

I färdplanen presenterar Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag vad branschen själva behöver göra i strävan att nå målet och vilket stöd/insatser som behövs från politiskt håll.

Färdplanen: På väg mot fossilfria och materialåtervinningsbara förpackningar
(English version) Fossil free and recyclable plastic packaging to 2030

Notera att målet om materialåtervinningsbara plastförpackningar har justerats till 2025, istället för 2022 som anges i dokumenten.

Antibiotikakriterier

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa som världen står inför idag. Överanvändning av antibiotika i världen har lett till att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika vilket får stora konsekvenser för sjukvården. Om inget görs mot antibiotikaresistensen kan vi i framtiden stå utan botemedel mot vanliga infektioner. Antibiotikaanvändningen inom animalieproduktion är en bidragande orsak till ökad resistens. I svensk djuruppfödning är antibiotikaanvändningen låg och sker enbart i medicinskt syfte. Men totalt sätt, runt om i världen, ges stora mängder antibiotikatill livsmedelsproducerande djur i förebyggande syfte.

Medlemsföretagen i Svensk Dagligvaruhandel har antagit gemensamma kriterier som ska uppfyllas när företagen köper in kött, chark, mejeriprodukter och sjömat. Kriterierna bygger på Axfoundations frivilliga lista med kriterier för antibiotika och djurhållning som livsmedelsföretag kan ställa gentemot leverantörer vid inköp, för att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktion. Dessa har tagits fram i en bred dialog med företag, akademi, myndigheter samt bransch- och civilsamhälle.

Till branschöverenskommelsen

 

Lista med bekämpningsmedel som bör fasas ut

För att få större kraft att påverka producenter utanför EU att ta bort oönskade bekämpningsmedel har Svensk Dagligvaruhandel sammanställt en lista med bekämpningsmedel som bör fasas ut vid produktion av färsk frukt och grönt i länder utanför EU. Målet är att minska användningen av känt problematiska bekämpningsmedel som också är förbjudna inom EU. Genom att offentliggöra listan vill Svensk Dagligvaruhandel öka fokus och kunskapen kring bekämpningsmedel och därmed inspirera andra svenska och utländska aktörer att ställa liknande krav.